Χορηγός

Χορηγός 8.000 € Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε μια από τις Ομάδες Εργασίας. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε όλες τις συναντήσεις και εκδηλώσεις με σημαντικούς εταίρους (stakeholders). Δυνατότητα

Στρατηγικός Χορηγός

Στρατηγικός Χορηγός 12.000 € Συμμετοχή στην προετοιμασία του περιεχομένου του “The Greeks Are Back”. Συντονισμός Ομάδας Εργασίας και παρουσίαση προτάσεών της στην Ολομέλεια ή δυνατότητα παρουσίασης έρευνας στην Ολομέλεια. Συμμετοχή ενός Έλληνα – ανώτερου στελέχους της εταιρείας από το εξωτερικό σε μια